top of page

Hva gjør PP-tjenesten?Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklings- og læringsbetingelser. 

Vi skal hjelpe grunnskoler og barnehager i Målselv, Bardu og Dyrøy i arbeidet med å legge til rette for barn og unge 

med særskilte opplæringsbehov.


PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.


PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne 

med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.


PP-tjenesten skal bistå barnehagen og skolen med tilrettelegging av læringsmiljø på individ- og systemnivå. 

Det kan være faglige og sosioemosjonelle utfordringer.

Kvalitetssystem for PPT Målselv, Bardu og Dyrøy

Kvalitetssystemet har til hensikt å avklare PPTs hovedoppgaver, mål og organisering samt beskrive rutiner og prosedyrer

bottom of page