top of page

Udir

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Læringsmiljøsenteret 

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble opprettet 1. januar 2013.

Læringsmiljøsenteret er en enhet ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger, og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn.

Diverse materiell:

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. 

Hei – et spill om følelser, tanker og situasjoner

Hei-spillet er et verktøy for å sette ord på tanker og følelser, og er samtidig en lekpreget aktivitet som voksne og barn kan gjøre sammen. Alder: fra 4–99 år. Antall spillere: 2–6.

KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd.


Dette materiellet er utarbeidet for å støtte samtaler med barn og unge med mål om å øke selvinnsikten og deres sosiale ferdigheter.

AKTØREN styrker elevens grunnleggende viten om følelser og læringen av mestringsstrategier.

Materialet har fokus på sosial mestring hos elever på barnetrinnet med en autismespekterforstyrrelse og funksjonsnivå innen normalområdet. Det kan også passe for elever som har liknende sosiale vansker, for eksempel ADHD.

Landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

http://www.skrivesenteret.no/forsiden/

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

https://www.matematikksenteret.no/

bottom of page