PPT for Målselv, Bardu og Dyrøy - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Årshjul for skole
Årshjul for barnehageZippys venner og Passport
 
Zippys venner – livsmestring i skolen er et program for 1.–4. trinn som lærer elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre. Forskning i Norge viser at programmet gir:

  • Økt mestring
  • Bedre faglig fungering
  • Bedre klassemiljø
  • Mindre mobbing


Passport er et program med mål om å styrke den psykiske helsa til barn på 5. og 6. trinn ved å lære dem å bli kjent med og håndtere ulike følelser. De skal også lære å mestre vanskelige situasjoner og støtte hverandre.


 
 

 


Udir
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Læringsmiljøsenteret 
 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble opprettet 1. januar 2013.
 
Læringsmiljøsenteret er en enhet ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger, og har en avdeling i Stavanger og en i Porsgrunn.
 

 
 


Diverse materiell:Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Hei – et spill om følelser, tanker og situasjoner

Hei-spillet er et verktøy for å sette ord på tanker og følelser, og er samtidig en lekpreget aktivitet som voksne og barn kan gjøre sammen. Alder: fra 4–99 år. Antall spillere: 2–6.KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ulike områder knyttet til følelser, tanker og adferd.

Dette materiellet er utarbeidet for å støtte samtaler med barn og unge med mål om å øke selvinnsikten og deres sosiale ferdigheter.AKTØREN styrker elevens grunnleggende viten om følelser og læringen av mestringsstrategier.

Materialet har fokus på sosial mestring hos elever på barnetrinnet med en autismespekterforstyrrelse og funksjonsnivå innen normalområdet. Det kan også passe for elever som har liknende sosiale vansker, for eksempel ADHD.


Landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæringNasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskningNasjonalt senter for matematikk i opplæringenWebsite Builder drives av  Vistaprint